PRIVACYVERKLARING

 

  

Feel Good Face & Body respecteert de privacy van de bezoekers van haar website, in het bijzonder de rechten van bezoekers met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens.

 

Vanwege volledige transparantie met onze klanten hebben wij daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerkingen zelf, het doel ervan alsook de mogelijkheden voor betrokkenen om hun de rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen. Een en ander is vastgelegd in onderstaande gebruiksvoorwaarden. 

 

Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de Autoriteit persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl.

 

Met het voortzetten van het bezoek van deze website accepteert u onderstaande gebruikersvoorwaarden.  

 

De huidige op de website beschikbare versie van de privacy verklaring is de enige versie die van toepassing is zolang u de website bezoekt. totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt.

 

 

  

Gebruikersvoorwaarden
 

 

Artikel 1 - Wettelijke bepalingen

 

1.   Website (hierna ook “De website”): feelgoodlienden

 

2.   Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens (Hierna ook: “De beheerder”): Feel Good Face      & Body, gevestigd te Voorstraat 37, 4033AB Lienden, kvk-nummer: 30247023.

 

3.     M. van den Bergh is de Functionaris Gegevensbescherming van Feel Good Face & Body. Zij is te bereiken         via info@feelgoodlienden.nl of via +31 623273475.

 

 

 

Artikel 2 - Toegang tot de website

 

De toegang tot de website en het gebruik is strikt persoonlijk. De website alsook de gegevens en informatie die daarop verstrekt wordt, mag u niet gebruiken voor commerciële, politieke of publicitaire doeleinden, dan wel voor enige commerciële aanbiedingen en in het bijzonder niet gebruiken voor ongevraagde elektronische aanbiedingen.  

 

  

Artikel 3 - De content van de website  

 

Alle merken, afbeeldingen, teksten, commentaren, illustraties, (animatie)plaatjes, videobeelden, geluiden, alsook alle technische applicaties die gebruikt kunnen worden om de website te laten functioneren en meer in het algemeen alle onderdelen die op deze site zijn gebruikt, zijn beschermd bij wet door intellectuele eigendomsrechten. Iedere reproductie, herhaling, gebruik of aanpassing, op welke wijze dan ook, van het geheel of slechts een onderdeel ervan, met inbegrip van de technische applicaties, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verantwoordelijke, is ten strengste verboden. Indien de beheerder niet meteen actie onderneemt tegen enig inbreuk, kan dat niet worden opgevat als stilzwijgende toestemming dan wel het afzien van rechtsvervolging.

 

  

Artikel 4 - Het beheer van de website

 

Voor het goede beheer van de website kan de beheerder op ieder moment:

 

·     de toegang aan een bepaalde categorie bezoekers schorsen, onderbreken of beperken tot de gehele of een gedeelte van de website

 

·     alle informatie verwijderen die het functioneren van de website kan verstoren of in strijd is met nationale of internationale wetgeving of in strijd is met internet-etiquette

 

·     de website tijdelijk niet beschikbaar hebben teneinde updates uit te kunnen voeren 

 

  

Artikel 5 - Verantwoordelijkheden

 

De beheerder is in geen geval verantwoordelijk voor falen, storingen, moeilijkheden of onderbrekingen van het functioneren van de website, waardoor de website of een van zijn functionaliteiten niet toegankelijk is. De wijze waarop u verbinding zoekt met de website is uw eigen verantwoordelijkheid. U dient zelf alle geschikte maatregelen te treffen om uw apparatuur en uw gegevens te beschermen tegen onder andere virusaanvallen op het internet. U bent bovendien zelf verantwoordelijk voor de websites en de gegevens die u op internet raadpleegt.

 

 

 

De beheerder is niet aansprakelijk voor juridische procedures die tegen u worden gevoerd:

 

·     vanwege het gebruik van de website of diensten toegankelijk via internet

 

·     vanwege het schenden van de voorwaarden van deze privacy policy

 

De beheerder is niet verantwoordelijk voor enige schade die u zelf oploopt, dan wel derden of uw apparatuur oplopen als gevolg van uw verbinding met of het gebruik van de website. U zult zich onthouden van iedere actie tegen de beheerder als gevolg hiervan.

 

Indien de beheerder betrokken raakt bij een geschil als gevolg van uw gebruik van deze website, is hij gerechtigd alle schade die hij dientengevolge lijdt en nog zal lijden op u te verhalen. 

 

 

 

Artikel 6 - Het verzamelen van gegevens

  

Wanneer u op onze website komt en u één van de contact/registratie formulieren opent, vragen wij u om persoonsgegevens. We vragen zo min mogelijk. We volgen u locatie niet en vragen u ook geen ook geen toegang tot foto’s. 

 

De persoonsgegevens die op de website worden verzameld worden door de beheerder gebruikt voor het onderhouden van relaties met u waaronder het eventueel verzenden van nieuwsbrief en/of reclamefolder; u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren of om goederen en diensten bij u af te leveren.

 

Alle gegevens die wij van u ontvangen worden opgeslagen, op een beveiligde server geplaatst en zo goed mogelijk beschermt tegen diefstal en misbruik.

 

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@feelgoodlienden.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

 

 

Artikel 7 - Uw rechten met betrekking tot uw gegevens

 

Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft eenieder recht op inzage van en rectificatie of wissing van zijn persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

 

Wanner u een verzoek doet tot inzage, correctie, verzet of verwijdering van uw persoonsgegevens doet, zal de beheerder u hierover binnen 1 maand informeren. Dit verzoek kunt u, vergezeld van een kopie van een geldig identiteitsbewijs indienen via info@feelgoodlienden.nl. Maak in deze kopie uw pasfoto, de strook met nummers onderaan het paspoort, paspoortnummer en burgerservicenummer zwart. Dit ter bescherming van u privacy.

 

  

 

Artikel 8 - Verwerking van persoonsgegevens

 

 De beheerder hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens en heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen en te beschermen tegen verlies, wijziging, misbruik of tegen enige (andere) vorm van onrechtmatige verwerking.

  

Iedere persoon die bij de beheerder toegang heeft tot persoonsgegevens en/of deze verwerkt, is verplicht tot geheimhouding van die gegevens, voor zover bij wet- of regelgeving niet anders is bepaald. Als u de indruk hebt dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@feelgoodlienden.nl

 

De beheerder verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze dienstverlening. Met bedrijven die uw gegevens verzamelen of verwerken in onze opdracht, hebben wij een verwerkers-overeenkomst gesloten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens.

 

De beheerder neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Feel Good Face & Body) tussen zit.

 

In geval van schending van enige wet- of regelgeving, waarvan u als  bezoeker van de website wordt verdacht en waarvoor de autoriteiten persoonsgegevens nodig hebben die de beheerder heeft verzameld, worden deze aan hen verstrekt na een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van die autoriteiten, waarna deze persoonsgegevens mitsdien niet meer onder de bescherming van de bepalingen van deze privacyverklaring vallen. 

 

Indien u tijdens het bezoek van de website enige persoonsgegevens tegenkomt, dient u zicht te onthouden van het verzamelen ervan of van enig ander omgeoorloofd gebruik alsook van iedere daad die een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van die perso(o)n(en) oplevert. De beheerder is in geen geval verantwoordleijk in bovengenoemde situaties.

 

Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens , privacyverklaring of gebruikersvoorwaarden kunt u contact met ons opnemen, via info@feelgoodlienden.nl.

 

  

 

Artikel 9 - Commerciële aanbiedingen

 

U kunt commerciële aanbiedingen krijgen van de beheerder. Indien u deze niet (meer) wenst te ontvangen, stuurt u een mail naar het volgende adres: info@feelgoodlienden.nl.

   

 

 

Artikel 10 - Bewaartermijn gegevens

 

De door de beheerder van website verzamelde gegevens worden maximaal 2 jaar na de laatste betaling van product of dienst bewaart.

 

 

 

Artikel 11 - Cookies 

 

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij bezoek aan onze website geplaatst wordt op de harde schijf van uw computer. Een cookie bevat gegevens zodat u bij een bezoek aan onze website als bezoeker kan worden herkend. Het is dan mogelijk om onze website speciaal op u in te stellen en het inloggen te vergemakkelijken.  

 

  

Wij gebruiken de volgende soorten cookies op onze website:

   

- Functionele cookies: zoals sessie- en login cookies voor het bijhouden van sessie- en inloginformatie.   

  

- Geanonimiseerde analytische cookies: om inzage te krijgen in het bezoek aan onze website op basis van informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Hiermee kunnen we de communicatie en informatievoorziening beter afstemmen op de behoeften van bezoekers van onze website. We kunnen niet zien wie onze websites bezoekt of vanaf welke pc het bezoek plaatsvindt.

 

  

Totdat u op de website het gebruik accepteert, plaatsen wij geen niet geanonimiseerde analytische cookies en/of tracking cookies op uw computer, mobiele telefoon of tablet. Voorts verwijzen wij naar onze onderstaande cookieverklaring.

  

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

  

Voor meer informatie over het gebruik, het beheer en het verwijderen van cookies voor elk besturingstype, nodigen wij u uit om de volgende link te raadplegen: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl.

 

 

 

Artikel 12 - Beeldmateriaal en aangeboden producten

 

Aan het beeldmateriaal dat behoort bij de aangeboden producten op de website kunnen geen rechten worden ontleend.

 

 

 

Artikel 13 - Toepasselijk recht

 

Op deze voorwaarden is Nederlands Recht van toepassing. De rechtbank van de vestigingsplaats van de beheerder is exclusief bevoegd bij eventuele geschillen omtrent deze voorwaarden, behoudens wanneer hierop een wettelijke uitzondering van toepassing is. 

 

 

 

Artikel 14 - Contact

 

Voor vragen, productinformatie of informatie over de website zelf, kunt u zich richten tot: info@feelgoodlienden.nl.

 

 

 

 

COOKIEVERKLARING

 


 

 

1. Het gebruik van cookies

 

 

 

www.feelgoodlienden.nl maakt gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website en/of Flash-applicaties wordt meegestuurd en door u browser op u harde schrijf van uw computer, mobiele telefoon, smartwatch of tablet wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

 

 

 

Het gebruik van cookies is van groot belang voor het goed laten draaien van onze website, maar ook cookies waarvan u niet direct het effect ziet zijn zeer belangrijk. Dankzij de (anonieme) input van bezoekers kunnen we het gebruik van de website verbeteren en deze gebruiksvriendelijker maken.
 

 

 

 

2. Toestemming voor het gebruik van cookies

 

 

 

Voor het gebruik van bepaalde cookies is  uw toestemming vereist. Voor de cookies die wij gebruiken is geen toestemming vereist.  

 

 

 

 

 

3. De gebruikte type cookies en hun doelstellingen

 


Wij gebruiken de volgende type cookies:

 

 

 

Sessie cookies

 

Met behulp van een sessie cookie kunnen wij zien welke onderdelen van de website u met dit bezoek hebt bekeken. Wij kunnen onze dienst daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra u uw webbrowser afsluit.

 

Google Analytics
Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

 

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.”

 

 

 

 

  

 

4. Uw rechten met betrekking tot uw gegevens

 


U hebt het recht op inzage, rectificatie, beperking en verwijdering van persoonsgegevens. Daarnaast heb u recht van bezwaar tegen verwerking van persoonsgegevens en recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt deze rechten uitoefenen door ons een mail te sturen via info@feelgoodlienden.nl. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, vragen we u een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. U kunt deze terug vinden in de instellingen van u browser.

 

 

 

 

 

5. Cookies blokkeren en verwijderen

 

 

 

U kunt cookies ten alle tijden eenvoudig zelf blokkeren en verwijderen via u internetbrowser. Ook kun u uw internetbrowser zodanig instellen dat u een bericht ontvangt als er een cookie wordt geplaatst. U kunt ook aangeven dat bepaalde cookies niet geplaatst mogen worden. Bekijk voor deze mogelijkheid de helpfunctie van uw browser. Als u de cookies in uw browser verwijdert, kan dat gevolgen hebben voor het prettig gebruik van deze website.
 

 

Sommige tracking cookies worden geplaatst door derden die onder meer via onze website advertenties aan u vertonen. Deze cookies kan u centraal verwijderen via www.youronlinechoices.eu.

 

 

 

Wees er wel van bewust dat als uw geen cookies wilt, wij niet meer kunnen garanderen dat onze Website helemaal goed werkt. Het kan zijn dat enkele functies van de site verloren gaan of zelfs dat u de website helemaal niet meer kunt bezoeken. Daarnaast betekent het weigeren van cookies ook niet dat u helemaal geen advertenties meer te zien krijgt. De advertenties zijn dan alleen niet meer toegesneden op uw interesses en kunnen daardoor vaker worden herhaald.

Hoe u uw instellingen kunt aanpassen, verschilt per browser. Raadpleeg indien nodig de helpfunctie van uw browser, of klik op één van de onderstaande iconen om direct naar de handleiding van u browser te gaan.

 

·     Firefox: https://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-verwijderen-gegevens-wissen-websites-opgeslagen

 

·     Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform=Desktop&hl=nl

 

·     Internet Explorer: https://support.microsoft.com/nl-nl/kb/278835

 

·     Safari: https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=nl_NL 

 

 

 

6. Nieuwe ontwikkelingen en onvoorziene cookies

 


De teksten van onze website kunnen op ieder moment worden aangepast door voortdurende ontwikkelingen. Dit geldt ook voor onze cookieverklaring. Neem deze verklaring daarom regelmatig door om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen.

 

 

 

In blogartikelen kan gebruik worden gemaakt van content die op andere sites wordt gehost en op www.feelgoodlienden.nl wordt ontsloten door middel van bepaalde codes (embedded content). Denk hierbij aan bijvoorbeeld YouTube video's. Deze codes maken vaak gebruik van cookies. Wij hebben echter geen controle op wat deze derde partijen met hun cookies doen.

Het kan ook voorkomen dat via onze websites cookies worden geplaatst door anderen, waarvan wijzelf niet altijd op de hoogte zijn. Kom u op onze website onvoorziene cookies tegen die u niet kunt terugvinden in ons overzicht? Laat het ons weten via info@feelgoodlienden.nl. U kan ook rechtstreeks contact opnemen met de derde partij en vraag welke cookies ze plaatsten, wat de reden daarvoor is, wat de levensduur van de cookie is en op welke manier ze u privacy gewaarborgd hebben.

 

 

  

 

7. Slotopmerkingen

Wij zullen deze verklaringen af en toe aan moeten passen, bijvoorbeeld wanneer onze we onze website aanpassen of de regels rondom cookies wijzigen. U kunt deze webpagina raadplegen voor de laatste versie.   

Mocht u nog vragen en/of opmerkingen hebben neem dan contact op met info@feelgoodlienden.nl.